Zasady rekrutacji
Podania do pobrania:

pdf32 

Wniosek - SB 

pdf32 

Wniosek - TI

pdf32 

Wniosek - TM

pdf32

Wniosek - TOT


Zasady rekrutacji do klas pierwszych Technikum Mechaniczno - Elektrycznego, Technikum Organizacji Turystyki, Technikum Ekonomicznego, Technikum Informatycznego i Szkoły Branżowej I Stopnia dla młodzieży w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie od roku szkolnego 2024/2025

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005– rozdział 6).

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum Mechanicznego, Technikum Organizacji Turystyki, Technikum Informatycznego i Szkoły Branżowej I Stopnia dla młodzieży mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.

 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum i szkoły branżowej I stopnia muszą posiadać zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane na podstawie odrębnych przepisów. Za kierowanie na odpowiednie badania i ewidencję zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu odpowiadają pracownicy sekretariatu szkoły. Szkoła wydaje uczniom skierowanie na badania, do tego ośrodka medycyny pracy, w którym uczniowie mogą przeprowadzić badania bez samodzielnego finansowania tych badań.

 3. W przypadku większej liczby kandydatów do klas szkół niż liczba wolnych miejsc w nich (liczba miejsc w klasie określona jest w arkuszu organizacji Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie, który podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę oceny podane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych – język polski, matematyka, język angielski, historia.

  Zasady przeliczania na punkty wyżej wspomnianego kryterium i innych branych pod uwagę podczas rekrutacji, w przypadku większej liczby kandydatów do klas szkół dla młodzieży niż liczba wolnych miejsc w nich, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431).

 4. Kandydaci przyjmowani są do poszczególnych klas według liczby uzyskanych punktów do wyczerpania limitu miejsc. Liczba miejsc w klasie określona jest w arkuszu organizacji Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie, który podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę.

 5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

  Kryteria, o których mowa w poprzednim zdaniu mają jednakową wartość.

 6. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają odpowiedni wniosek.