zainwestuj we Flasha - bo go nie masz --- czyli tekst alternatywny, dla ludzi bez flasha -->

UWAGA! KOMUNIKAT!

info_icon

Uczniowie i nauczyciele od 17 do 30 maja realizują nauczanie hybrydowe (mieszane) polegające na tym, że w klasach, oddziałach, też w grupach połowa uczniów klasy, oddziału, grupy przychodzi do szkoły jednego tygodnia zgodnie z planem lekcji, a pozostali zostają w domu i realizują kształcenie na odległość. W kolejnym tygodniu następuje zamiana. Wychowawca dokonuje podziału klasy, oddziału, grupy. Uczeń musi być jeden tydzień na zajęciach w szkole, a drugi tydzień kształci się na odległość.
Wychowawca w dzienniku umieszcza aktualną listę osób z podziałem na grupy na dany tydzień.

We wszystkich miejscach w szkole obowiązuje noszenie maseczek ochronnych zakrywających usta i nos oraz dystans 1,5 m między osobami przemieszczającymi się w ciągach komunikacyjnych i przebywającymi w pomieszczeniach. Należy przestrzegać zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosować się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie zasad higieny w związku z występowaniem SARS-CoV-2 COVID-19.
Odkrycie ust i nosa jest możliwe jedynie w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, spożywania posiłków lub napojów. Jeżeli w pomieszczeniu przebywa 1 osoba nie obowiązuje jej noszenie maseczki ochronnej zakrywającej usta i nos. Internat i biblioteka szkolna funkcjonują w pełnym wymiarze godzin.

Uczniowie wszystkich klas branżowej szkoły I stopnia będący młodocianymi pracownikami będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Danuta Stanczewska Dyrektor ZSP w Białogardzie

Opublikowano 2021-05-13 16:35:44


Żegnamy absolwentów

Opublikowano 2021-04-29 21:54:15


Pożegnanie absolwentów

info_icon Poniżej znajduje się link do listu, który Pani Dyrektor Danuta Stanczewska kieruje do uczniów kończących naszą szkołę.

Opublikowano 2021-04-29 09:39:26


UWAGA! EGZAMINY

info_icon Przedstawiamy harmonogram egzaminów zawodowych w sesji zimowej

Opublikowano 2020-12-17 13:14:28


Komunikat!

info_icon

Od 30 listopada 2020r. do 3 stycznia 2021 roku mogą być prowadzone w szkole zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu oraz konsultacje indywidualne lub w małych grupach w klasach czwartych technikum z przedmiotów maturalnych. W ich trakcie należy zachować dystans społeczny, ograniczenia, zakazy i nakazy przeciwepidemiczne.W przypadku zajęć z przedmiotów zawodowych nie może być więcej niż 10 godzin tygodniowo w jednej klasie. Nauczyciele przedmiotów praktycznych zawodowych i maturalnych co najmniej dzień wcześniej zgłaszają dyrektorowi szkoły zamiar prowadzenia takich zajęć. Odbywają się one zgodnie z tygodniowym planem lekcji. Proszę pamiętać, że obecność ucznia na zajęciach w szkole nie może kolidować z jego udziałem w nauczaniu zdalnym w czasie rzeczywistym. Konieczna jest tu współpraca między nauczycielami i wychowawcą klasy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia sprawuje opiekę nad uczniami zarówno w czasie lekcji, jak i przerw międzylekcyjnych, w czasie ich wejścia i wyjścia ze szkoły.

Pozostałych przedmiotów uczniowie wszystkich klas będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, czyli mogą mieć, np. przez nauczycieli przesyłane pocztą elektroniczną w pliku zadania do wykonania do tematów lekcji, instrukcje dotyczące oglądania przez nich filmów edukacyjnych, korzystania ze stron internetowych czy, np ze strony www.epodreczniki.pl, nauczyciele mogą też organizować wideokonferencje w czasie rzeczywistym.

We wszystkich miejscach w szkole obowiązuje noszenie maseczek ochronnych zakrywających usta i nos oraz dystans 1,5m między osobami przemieszczającymi się w ciągach komunikacyjnych i przebywającymi w pomieszczeniach.

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika. Budynki szkoły są dostępne, poza czasem kiedy są prowadzone zajęcia zgodnie z planem lekcji, dla innych nauczycieli w godzinach 8.15 - 15.00.

Dyrektor ZSP w Białogardzie Danuta Stanczewska

Opublikowano 2020-11-27 21:46:07


 

© Wszelkie prawa zastrzeżone