Profile kształcenia
Technik ekonomista
Absolwenci będą posiadać umiejętności:
 • posługiwania się pojęciami ekonomicznymi oraz pojęciami z zakresu prawa, statystyki i sprawozdawczości,
 • stosowania zasad rachunku ekonomicznego,
 • sporządzania różnych pism i dokumentów finansowo-księgowych,
 • obsługiwania współczesnych urządzeń techniki biurowej,
 • wykorzystania w praktyce znajomości podstawowych zagadnień dotyczących: zarządzania, marketingu, systemu finansowania państwa oraz podmiotów gospodarczych, funkcjonowanie międzynarodowych instytucji finansowych,
 • sporządzania planów działalności gospodarczej,
 • opracowania schematu struktury organizacyjnej małego podmiotu gospodarczego,
 • stosowania i interpretowania wskaźników ekonomicznych,
 • wykorzystania nowoczesnych metod techniki w zasadach rachunkowości.

 

Technik informatyk
Absolwenci będą posiadać umiejętności:
 • obsługi komputera w stopniu zaawansowanym,
 • obsługi systemów operacyjnych oraz pracy w wybranych rodzajach sieci komputerowych,
 • wykorzystywania wiedzy o budowie i działaniu systemów operacyjnych oraz pracy z innymi systemami,
 • posługiwania się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym,
 • zakładania i utrzymywania bazy danych i nadzorowania ich pracę,
 • programowania w wybranych językach, w szczególności Pascal, C++,
 • posługiwania się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z pisanej po angielsku dokumentacji oprogramowania i sprzętu,
 • komunikowania się, wyszukiwania i przetwarzania informacji,
 • samodzielnego doskonalenia kwalifikacji zawodowych m.in. poprzez zdobywanie specjalizacji,

 

Technik organizacji turystyki
Absolwenci będą posiadać umiejętności:
 • stosować zasady organizacji pracy w przedsiębiorstwie turystycznym,
 • posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa i marketingu w zakresie działalności technika usług turystycznych,
 • określać procedury związane z działalnością biura podróży,
 • posługiwać się urządzeniami technicznymi w pracy biurowej,
 • organizować imprezy turystyczne krajowe i zagraniczne, grupowe i indywidualne, własne i zlecone,
 • kalkulować, zamawiać świadczenia i rozliczać koszty imprez turystycznych,
 • udzielać informacji turystycznej,
 • analizować krajowy i zagraniczny ruch turystyczny,
 • współpracować z przewodnikami i pilotami oraz kierowcami autokarów turystycznych,
 • czytać i posługiwać się planem, mapą geograficzną i turystyczną,
 • prowadzić korespondencję biurową,
   
Technik elektryk
Absolwenci będą posiadać umiejętności:
 • odczytania schematów ideowych, montażowych oraz rysunków technicznych elementów konstrukcyjnych,
 • dobrania i obrabiania materiałów stosowane w elektrotechnice,
 • wykonania połączenia elementów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych,
 • dobrania materiałów konstrukcyjnych, przewodzących, elektroizolacyjnych i magnetycznych,
 • dokonania pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz zinterpretowania otrzymanych wyników,
 • zdiagnozowania stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych,
 • wykonania instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • dobrania, instalowania, użytkowania i obsługiwania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej,
 • zainstalowania, użytkowania i obsługi układów energoelektronicznych oraz dokonania prostych napraw,
 • wykonania badania eksploatacyjnego instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wykonania badania urządzeń w procesie produkcji i eksploatacji oraz dokonania prostych napraw,
 • zastosowania skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć,
 • dobrania, zainstalowania i sprawdzenia środków ochrony przeciwporażeniowej,
 • posługiwania się komputerowym oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym w zakresie niezbędnym do wykonywanej pracy,
 • wykorzystania literatury technicznej ze szczególnym uwzględnieniem norm, katalogów, poradników oraz przepisów budowy (PBUE) i eksploatacji (PEUE),
 • udzielania pierwszej pomocy w razie wystąpienia wypadku przy pracy ze szczególnym uwzględnieniem porażeń prądem elektrycznym.

 

Technik mechanik
Absolwenci będą posiadać umiejętności:
 • organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,
 • przeprowadzanie kontroli jakości wykonywania wyrobów i usług,
 • badanie części i zespołów maszyn i urządzeń,
 • instalowanie i uruchamianie obiektów mechanicznych wprowadzanych do eksploatacji,
 • dozorowanie pracy maszyn i urządzeń oraz rozpoznawanie ich stanu technicznego,
 • organizowanie i nadzorowanie zabiegów profilaktycznych konserwacyjnych,
 • sporządzanie protokołów z uszkodzeń i awarii,
 • kwalifikowanie obiektów do naprawy lub kasacji,
 • projektowanie obiektów mechanicznych wraz ze sporządzeniem ich dokumentacji konstrukcyjnej,
 • projektowanie podstawowych procesów obróbki i montażu wraz ze sporządzeniem ich dokumentacji technologicznej,
 • sporządzanie uproszczonych kalkulacji wytwarzania i naprawiania maszyn i urządzeń,
 • prowadzenie dokumentacji planistycznej, ewidencyjnej, sprawozdawczej związanej z wykonywaną pracą.
   
Szkoła branżowa
Uczniowie kształcą się w zawodach:
 • klasa wielozawodowa - 3 lata
  (na przykład: piekarz, cukiernik, fryzjer, stolarz, tapicer, mechanik pojazdów samochodowych
  rzeźnik, krawiec, itd.