zainwestuj we Flasha - bo go nie masz --- czyli tekst alternatywny, dla ludzi bez flasha -->

Zasady rekrutacji

Powrót

Zasady rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) – rozdział 6).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019r., poz.1737).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 (Dz.U. z 2020r., poz.1394).

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej technikum lub szkoły branżowej I stopnia dla młodzieży mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły branżowej muszą posiadać zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane na podstawie odrębnych przepisów. Za kierowanie na odpowiednie badania i ewidencję zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu odpowiadają pracownicy sekretariatu szkoły.
 3. W pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadpodstawowej przyjmowani są laureaci lub finaliści olimpiad i konkursów wymienionych w: Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalonym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.). Warunkiem przyjęcia jest złożenie - poza innymi koniecznymi dokumentami - oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia.
 4. W przypadku większej liczby kandydatów do klas szkół niż liczba wolnych miejsc w nich (minimalna liczba miejsc w klasie określona jest w arkuszu organizacji Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie, który podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę oceny podane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych – język polski, matematyka, historia, język angielski.
  Zasady przeliczania na punkty wyżej wspomnianego kryterium i innych branych pod uwagę podczas rekrutacji, w przypadku większej liczby kandydatów do klas szkół dla młodzieży niż liczba wolnych miejsc w nich, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019r., poz.1737).
  Kandydat uzyskuje w szczególności punkty za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wskazane przez szkołę, o przyjęcie, do której kandydat się ubiega, za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
 5. Kandydaci przyjmowani są do poszczególnych klas według liczby uzyskanych punktów do wyczerpania limitu miejsc. Minimalna liczba miejsc w klasie określona jest w arkuszu organizacji Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie, który podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę.
 6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  Kryteria, o których mowa w poprzednim zdaniu mają jednakową wartość.
 7. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają odpowiedni wniosek.

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone