zainwestuj we Flasha - bo go nie masz --- czyli tekst alternatywny, dla ludzi bez flasha -->

Technik ekonomista

Pobierz podanie  |  W dół  |  Powrót

Absolwenci będą posiadać umiejętności:

 • posługiwania się pojęciami ekonomicznymi oraz pojęciami z zakresu prawa, statystyki i sprawozdawczości,
 • stosowania zasad rachunku ekonomicznego,
 • sporządzania różnych pism i dokumentów finansowo-księgowych,
 • obsługiwania współczesnych urządzeń techniki biurowej,
 • wykorzystania w praktyce znajomości podstawowych zagadnień dotyczących: zarządzania i jego funkcji, marketingu, systemu finansowania państwa oraz podmiotów gospodarczych, funkcjonowanie międzynarodowych instytucji finansowych,
 • sporządzania planów działalności gospodarczej,
 • opracowania schematu struktury organizacyjnej małego podmiotu gospodarczego,
 • stosowania i interpretowania wskaźników ekonomicznych,
 • stosowania zasad rachunkowości w różnego typu jednostkach i instytucjach z uwzględnieniem rachunkowości: finansowej, rzeczowej, podatkowej, zarządczej, sprawozdań finansowych i ich analizy,
 • wykorzystania nowoczesnych metod techniki w zasadach rachunkowości.

 


Technik handlowiec

Pobierz podanie  |  W górę  |  W dół  |  Powrót

Absolwenci będą posiadać umiejętności:

 • posługiwania się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi, interpretowanie ogólnych praw ekonomicznych,
 • korzystania ze źródeł prawa, wyszukiwanie potrzebnych przepisów prawnych, ich rozumienie, interpretacja oraz rozwiązywanie prostych problemów prawnych,
 • uruchomienia i organizowania działalności placówki, firmy handlowej (detalicznej i hurtowej),
 • realizowania podstawowych funkcji firmy handlowej,
 • gospodarowania zasobami rzeczowymi, ludzkimi i finansowymi firmy,
 • oceny możliwości działania firmy handlowej na rynku zagranicznym,
 • zorganizowania małej firmy handlowej,
 • obsługi środków technicznych pracy biurowej,
 • redagowania korespondencji w języku polskim i obcym,
 • posługiwania się językiem obcym w bezpośrednich kontaktach z kontrahentami,
 • swobodnego posługiwania się pojęciami towaroznawczymi,
 • odczytywania i interpretacji symboli cyfrowych (kodów) dla poszczególnych towarów,
 • organizowania pracy własnej i zespołu,
 • samodzielnego dokształcenia się i korzystanie z literatury fachowej.

 Technik informatyk

Pobierz podanie  |  W górę  |  W dół  |  Powrót

Absolwenci będą posiadać umiejętności:

 • obsługi komputera w stopniu zaawansowanym,
 • obsługi systemów operacyjnych oraz pracy w wybranych rodzajach sieci komputerowych,
 • wykorzystywania wiedzy o budowie i działaniu systemów operacyjnych oraz pracy z innymi systemami,
 • posługiwania się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym,
 • zakładania i utrzymywania bazy danych i nadzorowania ich pracę,
 • programowania w wybranych językach, w szczególności Pascal, C++,
 • posługiwania się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z pisanej po angielsku dokumentacji oprogramowania i sprzętu,
 • komunikowania się, wyszukiwania i przetwarzania informacji,
 • samodzielnego doskonalenia kwalifikacji zawodowych m.in. poprzez zdobywanie specjalizacji,
 • organizowania działalności własnej, małej firmy,
 • podjęcia studiów na kierunkach informatycznych.

 

Technik obsługi turystycznej

Pobierz podanie  |  W górę  |  W dół  |  Powrót

Absolwenci będą posiadać umiejętności:

 • organizować i wyposażać stanowisko pracy,
 • stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
 • stosować zasady organizacji pracy w przedsiębiorstwie turystycznym,
 • posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa i marketingu w zakresie działalności technika usług turystycznych,
 • określać procedury związane z działalnością biura podróży,
 • posługiwać się urządzeniami technicznymi w pracy biurowej,
 • organizować imprezy turystyczne krajowe i zagraniczne, grupowe i indywidualne, własne i zlecone,
 • kalkulować, zamawiać świadczenia i rozliczać koszty imprez turystycznych,
 • udzielać informacji turystycznej,
 • analizować krajowy i zagraniczny ruch turystyczny,
 • współpracować z przewodnikami i pilotami oraz kierowcami autokarów turystycznych,
 • czytać i posługiwać się planem, mapą geograficzną i turystyczną,
 • stosować zasady żywienia,
 • prowadzić korespondencję biurową,
 • nawiązywać i utrzymywać kontakty z klientami,
 • dokonywać oceny jakości świadczonych usług.

 


Technik elektryk

Pobierz podanie  |  W górę  |  W dół  |  Powrót

Absolwenci będą posiadać umiejętności:

 • odczytania schematów ideowych, montażowych oraz rysunków technicznych elementów konstrukcyjnych,
 • dobrania i obrabiania materiałów stosowane w elektrotechnice,
 • wykonania połączenia elementów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych,
 • dobrania materiałów konstrukcyjnych, przewodzących, elektroizolacyjnych i magnetycznych,
 • dokonania pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz zinterpretowania otrzymanych wyników,
 • zdiagnozowania stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych,
 • wykonania instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • dobrania, instalowania, użytkowania i obsługiwania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej,
 • zainstalowania, użytkowania i obsługi układów energoelektronicznych oraz dokonania prostych napraw,
 • oceniania i kwalifikowania prac montażowych, konserwacyjnych i naprawczych,
 • wykonania badania eksploatacyjnego instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wykonania badania urządzeń w procesie produkcji i eksploatacji oraz dokonania prostych napraw,
 • zastosowania skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć,
 • dobrania, zainstalowania i sprawdzenia środków ochrony przeciwporażeniowej,
 • posługiwania się komputerowym oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym w zakresie niezbędnym do wykonywanej pracy,
 • wykorzystania literatury technicznej ze szczególnym uwzględnieniem norm, katalogów, poradników oraz przepisów budowy (PBUE) i eksploatacji (PEUE),
 • zorganizowania stanowiska pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowymi i o ekologii,
 • udzielania pierwszej pomocy w razie wystąpienia wypadku przy pracy ze szczególnym uwzględnieniem porażeń prądem elektrycznym.

Technik mechanik

Pobierz podanie  |  W górę  |  W dół  |  Powrót

Absolwenci będą posiadać umiejętności:

 • organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem doboru materiałów, oprzyrządowania i parametrów technicznych procesu-zgodnie z dokumentacją,
 • przeprowadzanie kontroli jakości wykonywania wyrobów i usług,
 • badanie części i zespołów maszyn i urządzeń,
 • instalowanie i uruchamianie obiektów mechanicznych wprowadzanych do eksploatacji,
 • dozorowanie pracy maszyn i urządzeń oraz rozpoznawanie ich stanu technicznego,
 • organizowanie i nadzorowanie zabiegów profilaktycznych konserwacyjnych,
 • sporządzanie protokołów z uszkodzeń i awarii,
 • kwalifikowanie obiektów do naprawy lub kasacji,
 • projektowanie obiektów mechanicznych wraz ze sporządzeniem ich dokumentacji konstrukcyjnej,
 • projektowanie podstawowych procesów obróbki i montażu wraz ze sporządzeniem ich dokumentacji technologicznej,
 • sporządzanie uproszczonych kalkulacji wytwarzania i naprawiania maszyn i urządzeń,
 • prowadzenie dokumentacji planistycznej, ewidencyjnej, sprawozdawczej związanej z wykonywaną pracą,
 • organizowanie zaopatrzenia i zbytu.

 


Szkoła branżowa

Pobierz podanie  |  W górę  |  Powrót

Uczniowie kształcą się w zawodach:

 1. elektryk - 3 lata
 2. kucharz (dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim) - 3 lata
 3. klasa wielozawodowa - 3 lata
  (na przykład: piekarz, cukiernik, fryzjer, stolarz, tapicer, mechanik pojazdów samochodowych
  rzeźnik, krawiec, itd.

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone